موننسین سدیم %۱۰

موننسین سدیم %10 کیان فرا پارس به واسطه تـوانـایی ترکــیب با یـون هـای فلزات یک ظرفیتی مانند سدیم و پتاسیم، کمپلکسهای یونی قابل حل در چـربی ایجاد می کند. کمپلکس موننسین – کاتیون می تواند غشاهای بیولوژیک را نسبت به یون های سدیم و پتاسیم نفوذپذیر ساخته و بدین ترتیب روی اعمال مـختلـف سـلـولی وابسته به انتقال یون اثر گذارد، در نتیجه انتقال یون ها و بعضی از اعمال مـیتوکندریایی کـه شامـل اکسیداسیون و هیدرولیز آدنوزین تری فسفات می باشد مهـار می گردد.

دسته دارویی :ضدکوکسیدیوز

روش مصرف :پودر مخلوط در دان

بسته بندی: پاکت های آلومینیومی چند لایه ۵ کیلوگرمی

 

ترکیب:

هر کیلوگرم از پریمیکس موننسین سدیم %۱۰ کیان فرا پارس حاوی ۱۰۰ گرم موننسین سدیم می باشد.

مکانیسم اثر:

موننسین سدیم %۱۰ کیان فرا پارس به واسطه تـوانـایی ترکــیب با یـون هـای فلزات یک ظرفیتی مانند سدیم و پتاسیم، کمپلکسهای یونی قابل حل در چـربی ایجاد می کند. کمپلکس موننسین – کاتیون می تواند غشاهای بیولوژیک را نسبت به یون های سدیم و پتاسیم نفوذپذیر ساخته و بدین ترتیب روی اعمال مـختلـف سـلـولی وابسته به انتقال یون اثر گذارد، در نتیجه انتقال یون ها و بعضی از اعمال مـیتوکندریایی کـه شامـل اکسیداسیون و هیدرولیز آدنوزین تری فسفات می باشد مهـار می گردد. موننسین سدیم %۱۰ کیان فرا پارس سبـب افزایش ورود سـدیـم و تـحـریـک پـمـپ سدیم – پتاسیم می شود و این اعمال باعث تـجــمع یـون سـدیـم، افـزایـش فـشار اسـمـزی و جـذب آب و بالاخره تـورم وانـهـدام انگل می گردد. این کوکسیدیوستات که از تخمیر قارچی بنام استرپتومایسس سیناموننزیس بدست می آید جزء گروه آنتی بیوتیک های پلی اتر مونو کربوکسیلیک یونوفور است. درنتیجه مصرف موننسین سدیم %۱۰ کیان فرا پارس عـلاوه بر کنترل و پیشـگیری کوکسیـدیـوز حاد، در حالت کوکسیدیوزهای تحت بالینی (Subclinical) که علائم بیماری عمدتاً به صورت کاهش رشد و افــزایــش ضریب تبدیـل غـذایی (FCR) بـروز می کـنـد، بـاعـث بهبود ضریب تبدیل غذایی می شود. مزیت اصلی ایـن دارو نسبت به سایر یونوفورها کاهش دفع آب در طیور و کمک به حفظ خشکی بستر می باشد.

موارد مصرف:

موننسین سدیم %۱۰ کیان فرا پارس برای کنترل و پیشگیری از کوکـسیـدیــوز درنیمچه هـای گوشتی برای تمام دوره  پرورش و در نیمچه های تخم گذار و بـوقلمون های پرواری مصرف می شود. این دارو بر روی کلیه گونه های بیماری زای ایمریای طـیور و بـوقلمون مانند E.necatrix – E.maxima- E.acervulina -E.tenella – E.adenoides -E.meleagrimitis– E.brunetti -E.gallopavonis اثر دارد.

مقدار و روش مصرف:

۱۰۰ گرم موننسین سدیم %۱۰ در هر تن دان آماده مصرف:

– نیمچه های گوشتی: ۱ کـیلوگرم در ۱ تن دان از ۱ روزگی تا ۳ روز قبل از کشتار به طور مداوم

– پولت های جایگزین تخم گذار: ۱ کـیلـوگـرم در ۱ تن دان از ۱ روزگی تا ۱۶ هفتگی به طور مداوم

– بوقلمون های پرواری گوشتی: ۱ کیلوگرم در ۱ تن دان از ۱ روزگی تا حداکثر ۱۶ هفتگی به طور مداوم

قبل از مـصرف کاملاً بـا خوراک مخلوط شود و بهترین روش، مخلوط کردن آن به مقدار لازم با ۱۰ – ۵ برابر وزن آن بـا خوراک سپس اضافه کردن به کل خوراک می باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

در نیمچه های گوشتی۳ روز قبل از کشتار باید دارو از جیره حذف شود.

در نیمچه های تخم گذار و بوقلمون از ۱۶ هفتگی به بعد مصرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف:

در نیمچه های گوشتی۳ روز قبل از کشتار باید دارو از جیره حذف شود.

در نیمچه های تخم گذار و بوقلمون از ۱۶ هفتگی به بعد مصرف نشود.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان موننسین سدیم %۱۰ کیان فرا پارس با تیامولین بـاعث تضعیف رشد و احتمالاً تلفـات خـواهـد شــد. ضـمـنـاً مــصــرف هــمـزمان موننسین سدیم %۱۰ کیان فرا پارس بـا اریـتـرومـایـسـیـن وسـولـفامـیـدهـا بـه عـلـت احـتـمـال ایـجـاد مسمومیت توصیه نمی شود.

موارد احتیاط:

این دارو نباید با سایر کوکسیدیوستات ها مخلو ط شود.

مصرف موننسین سدیم %۱۰ کیان فرا پارس در مرغ ها و بوقلمون های تخم گذار ممنوع می باشد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو از لباس و دستکشهای مـحافظ و مـاسک ضـد غـبـار استفاده نـمـائـیـد چـون بـاعث تحریـک و ایجــاد حساسیـت شـدیـد در چـشم می شود. در صورت ورود تصادفی دارو به چـشـم سـریعاً محـل تـماس را بـا آب فـراوان شـستـشو دهـیـد. از تـماس دارو با پـوست اکیداً خودداری نمایید. بعد از اتمام کار درب کیسه را محکم ببندید.

در اسب و تک سمی ها مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای ۱۵ الی ۲۵  درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

برای نظر دادن اولین باش “موننسین سدیم %۱۰”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *